Metoda výuky

Učitelka jazyků - speciální metoda výuky

 

Učitelka jazyků - individuální výuka

Speciální metoda výuky jazyků

Používám speciální metodu výuky. Je založena na plném respektování individuality žáka, jeho osobnosti, a dále na zacílení na výsledek.

Na první hodině se s žákem předběžně domluvím na postupu výuky. Vyberu styl vyučování tak řečeno na klíč, který přesně kopíruje potřeby žáka a pomůže posílit slabá místa jeho jazykových znalostí. Společně navrhneme možná budoucí studijní témata, rozmyslíme se, kam až chceme pokročit, jakou rychlostí, pomocí jakých prostředků…

Výuka je velice účinná, neboť sleduje pouze jeden cíl, a to 100% zaměření se na výsledek. Jedná se tedy konkrétně o:

  1. zvládnutí základů cizího jazyka v krátkém čase (pokud je žák začátečník),
  2. upevnění základů cizího jazyka a jeho postupné aktivní používání (pro mírně pokročilejší studenty),
  3. odblokování negativního přístupu jak k učení, tak k samotnému používání jazyka – mluvenou či písemnou formou – (týká se hlavně tzv. věčných studentů),
  4. pomoc při studiu daného jazyka, tedy pokud jsou nějaké nejasnosti, problémy s chápáním probíraného učiva ve škole. Či prostě výuka oblasti, která studentům z nějakého důvodu činí potíže. Je možné i přesné kopírování obsahu učiva ve škole, jeho následné objasnění, procvičení a zapamatování, tolik potřebné používání v praxi…
  5. podpora a pomoc při přípravě na zkoušky ať písemné či ústní, na maturitu s ohledem na potřebné získání znalostí gramatiky, znalostí doporučených témat a okruhů zkoušení, procvičování konverzace v daných oblastech
  6. zvládnutí obchodní terminologie v daném jazyce
  7. procvičování konverzace v cizím jazyce